ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ (Whistle Blowing)

ทางไปรษณีย์:

 1. ส่งถึง: ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
  ที่อยู่: บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
  อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท
  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 2. ส่งถึง: สำนักตรวจสอบภายใน
  ที่อยู่: บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
  อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128/77-78 ชั้น 7 ถนนพญาไท
  แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400