รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 16 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 30 สิงหาคม 2560 มีดังนี้

  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1.  บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด 406,056,000 50.00
2.  นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ 33,009,000 4.06
3.  นางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล 32,889,000 4.05
4.  นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 32,889,000 4.05
5.  นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ 32,889,000 4.05
6.  น.ส.จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 32,889,000 4.05
7.  นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 32,889,000 4.05
8.  น.ส.พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 19,209,600 2.37
9.  น.ส.พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 18,000,000 2.22
10.  น.ส.จุติรัตน์ ชาติภิญโญ 11,160,000 1.37
11. นางวราณี เสรีวิวัฒนา 10,100,880 1.24
12. นายณัฐพัฒน์ คหนุรักษ์ 6,962,720 0.86
13. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 5,425,600 0.67
14. นายสมศักดิ์ เตชทิพากร 5,370,000 0.66
15. นางสุลี พรหมสาขา ณ สกลนคร 5,129,340 0.63
16. นายศรัณย์วิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 4,667,280 0.57