EN TH
WebmailWebmail

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 16 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 30 สิงหาคม 2560 มีดังนี้