เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
21 มีนาคม 2561 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เสนอวาระการประชุม ชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และความคิดเห็นหรือคำถาม ปี 2561
01 พฤศจิกายน 2560 หลักเกณฑ์เสนอวาระการประชุม ชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอความคิดเห็นหรือคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
08 พฤษภาคม 2560 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
30 มีนาคม 2560 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2560
01 พฤศจิกายน 2559 หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
08 กันยายน 2559 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
24 สิงหาคม 2559 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: สารสนเทศบัญชี 2 เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจาก การเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดาวน์โหลด

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
04 พฤษภาคม 2559 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
21 มีนาคม 2559 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2559
05 ตุลาคม 2558 หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
02 ตุลาคม 2558 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
27 สิงหาคม 2558 หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ดาวน์โหลด

 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
06 พฤษภาคม 2558 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
20 มีนาคม 2558 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2558
14 พฤศจิกายน 2557 หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด