วันที่ กิจกรรม
25 เมษายน 2561 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
19 มีนาคม 2561 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560
เวลา 10.10 - 11.10 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603
15 มีนาคม 2561 SET Digital Roadshow
เวลา 10.30 - 11.00 น.
วันที่ กิจกรรม
1 กันยายน 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2560
เวลา 16.30 - 17.45 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603
29 พฤษภาคม 2560 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2560
เวลา 10:10 - 11:10 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603
25 เมษายน 2560 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
วันที่ กิจกรรม
13 ธันวาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2559
เวลา 09:00 - 10:00 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603
14 กันยายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2559
เวลา 10:10 - 11:10 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ห้อง 603
8 กันยายน 2559 การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
21 เมษายน 2559 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา กรุงเทพ
วันที่ กิจกรรม
20 สิงหาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2558
เวลา 15:20 - 16:20 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
10 มิถุนายน 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2558
เวลา 15:20 - 16:20 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
22 เมษายน 2558 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เวลา 14.00 น.
ณ ห้องกมลทิพย์ 2 - 3 โรงแรมเดอะสุโกศล (โรงแรมสยามซิตี เดิม)
3 มีนาคม 2558 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2557
เวลา 15:20 - 16:20 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
11 กุมภาพันธ์ 2558 พิธีเปิดโรงไฟฟ้าบุรีรัมย์เพาเวอร์ โรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งที่ 2 ของ BRR
ณ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ กิจกรรม
24 พฤศจิกายน 2557 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2557
เวลา 09:00 - 10:00 น.
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 11 ห้อง 1101
6 พฤศจิกายน 2557 1st Trading Day