สำหรับปี ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ประจำปี
2561
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554