ข้อมูลทั่วไป
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล ธุรกิจผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจปุ๋ย และธุรกิจสนับสนุน คือ การวิจัยและพัฒนา
เลขทะเบียนบริษัท : 0107556000523
สำนักงานใหญ่/โรงงาน : 237 หมู่ที่ 2 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
สำนักงานกรุงเทพฯ : 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 04-465-9020, 0-2216-5820-2
โทรสาร : 04-465-9020, 0-2216-5823
เว็บไซต์ : www.buriramsugar.com