หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

นางสาวพัชรี โคสนาม
ผู้จัดการสำนักกรรมการ และเลขานุการบริษัท
ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน
อายุ 31 ปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวพัชรี โคสนาม ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยนางสาวพัชรี โคสนาม เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการทำงานของเลขานุการบริษัท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีประวัติการศึกษา ดังนี้

ประวัติการศึกษาและการอบรม

ประวัติการทำงาน

ปี 2558 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสำนักกรรมการ/เลขานุการบริษัท
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2557 - ปี 2558 เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
ปี 2554 - ปี 2557 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญที่เกี่ยวข้อง

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดการแต่งตั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

การแต่งตั้ง หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการทำงาน ของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม ผู้ถือหุ้น การจัดทำรายงานการประชุม การจัดเก็บเอกสารสำคัญ ตามที่กฎหมายกำหนด และการจัดทำรายงานประจำปี รวมทั้งงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการให้คำแนะนำเบื้องต้น ในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการสำนักกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัท ดังนี้

 1. การศึกษาและการอบรม
  • ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านกฎหมาย บัญชี การเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
  • ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท โดยเฉพาะหลักสูตรพื้นฐานจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ หลักสูตร Company Secretary Program (CSP), หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT), หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) และหลักสูตร Company Reporting Program (CRP) เป็นต้น
 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
  1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ดูแลให้การดำเนินกิจการของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. รับผิดชอบในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไป ตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
  3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  4. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
  6. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
  7. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย