ผลคะแนนโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจำปี ผลประเมิน CG Level
(คะแนนเต็ม 5)
คะแนนเฉลี่ยของบริษัท คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด
2558 พอใช้ 66% 75%
2559 ดี 74% 78%
2560 ดีเยี่ยม 87% 80%


แหล่งที่มา : http://www.thai-iod.com/th/publications-detail.asp?id=309
http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Ranking/Listed/Issuer