บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย