คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
ขนาดไฟล์: 3.47 MB.

ดาวน์โหลด
นโยบายสำคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือฯ
นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดาวน์โหลด
นโยบายการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ ดาวน์โหลด
นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด
นโยบายการพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้น/พนักงาน/ลูกค้า/คู่ค้า/เจ้าหนี้/คู่แข่ง/สิ่งแวดล้อม/สังคมและชุมชน) ดาวน์โหลด
นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงาน ดาวน์โหลด
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัทและนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด