ผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประจำปี ผลคะแนน
(คะแนนเต็ม 100)
AGM Level (ก.ล.ต.)
(คะแนนเต็ม 5 เหรียญ)
คะแนนเฉลี่ยของบริษัท
จดทะเบียนทั้งหมด
AGM 2558 100 92.68
AGM 2559 100 91.62
AGM 2560 98 **  

**หมายเหตุ: ในปี 2560 ได้คะแนนการจัดประชุม 98 คะแนน เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยทำให้กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม AGM ได้แหล่งที่มา : http://www.thaiinvestors.com/agm
http://market.sec.or.th/public/idisc/th/Ranking/Listed/Issuer